• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trajnime falas


Njdihmë ligjore falas dhe trajnime profesionale falas PDF Print E-mail

"Ndihme juridike falas eshte lloj i shërbimi unik në mbështetjen e qytetarëve të Kosovës në këtë zonë. Ne zyrën qendrore në Prishtinë, dhe në pikë të quajtur info-pikë, në 5 vitet e fundit, më shumë se 10 000 qytetarëve të Kosovës u këshilluar me sukses dhe mbështeten në marrjen e të drejtave të tyre ligjore. Këshillon të gjithë qytetarët në të gjitha llojet e çështjeve të ligjit civil dhe çështje të së drejtës administrative. Aktualishtë info pikë gjithashtu janë të vendosura në zonat e pakicave, dhe partnerët e organizatave , ne mirremi me kërkesat nga qytetarët që aktualisht jetojnë jashtë Kosovës, kryesisht në rajonin e Ballkanit. Përfituesit tanë janë kryesisht të interesuar në lidhje me dokumentet e tyre dhe çështjet pronësore, dhe zyra në Prishtinë dhe info-pikë po marrin kryesisht në lidhje me kërkesat e së drejtës administrative civile. Ne jemi përqendruar veçanërisht në  qështjet që kanë të bëjnë me të drejtën e pronë, të punës, antidiskriminim dhe çështjet e të drejtave të pakicave. Aktualisht jemi duke punuar edhe në rastet e identifikimit të projektit për testim Antidiskriminues ne zbatimin e ligjit në Kosovë, dhe promovimin e projektit per Deklaraten e te Drejatve te Njeriut.

Zhvillimi Socio-Ekonomik, aktivitetet në periudhën e fundit janë të bazuara në dhënien e Arsimit Trajnime për të gjithë të rinjve të papunë rreth Kosovës. Çdo vit ka një numër në profilet e trajnimit të organizuara në fusha të ndryshme të Kosovës, në koordinim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Trajnimet ne vazhdim, kanë të bëjnë edhe me përpjekjen për të lidhur  përfituesit potencial tone me punëdhënësit. Në vitet e fundit më shumë se 350 vetë janë të mbështetura me ndihmë social-ekonomik, dhe ne jemi duke planifikuar për të vazhduar me këtë praktikë me mbështetjen e donatorëve tanë ekzistuese dhe donatorë të mundshëm të ri.